SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
4
9
5
7
2
Thông báo 30 Tháng Tám 2018 11:25:00 SA

Về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2017 đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9.

 

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc “Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9”. Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 14/8/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/8/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phụ trách.

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội theo đúng chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước.

Về tổ chức bộ máy nhân sự: Năm 2017, Ủy ban nhân dân quận phê duyệt 17 biên chế cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; đơn vị đã sử dụng 16 biên chế nhân sự. Tổ chức nhân sự tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gồm có: 01 Trưởng phòng; 03 Phó Trưởng phòng; 10 chuyên viên và 02 bảo vệ.

Trong quá trình điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có ban hành Thông báo phân công lãnh đạo và công chức, nhân viên phụ trách công tác chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Phòng và phát huy tốt năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức.

Công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị do Trưởng phòng phụ trách và phân công cán bộ phụ trách văn thư – thống kê tổng hợp kiêm nhiệm tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA:

1. Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đơn vị năm 2017.

1.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng:

Trên cơ sở nội dung các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành  phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách; Chương trình của Ủy ban nhân dân Quận 9 về công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; Chương trình về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ngành, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 07-CTrHĐ/TU ngày 07 tháng 3 năm 2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đồng thời thông qua Chi bộ quán triệt trong toàn thể cán bộ đảng viên công chức đơn vị; triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; từng cán bộ, công chức đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức tại đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành  phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận; các văn bản chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác về phòng, chống tham nhũng và thực hiện tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện.

Ngoài ra trong các buổi họp giao hàng tuần, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy quy chế dân chủ trong việc tham gia giám sát các hoạt động tại đơn vị, phát hiện các biểu hiện tiêu cực, các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức để xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, nghe báo cáo thời sự, học tập Nghị quyết chuyên đề, do Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận tổ chức; tham gia các lớp tập huấn về công tác chuyên môn, về Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như về chương trình hành động của Ngành, của Ủy ban nhân dân quận.

1.3. Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước trong hoạt động của đơn vị.

Năm 2017, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và được công khai trong Hội nghị cán bộ, công chức. Ngoài ra dự toán thu chi, quyết toán tài chính, kế hoạch thực hiện mua sắm tài sản được niêm yết công khai tại đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005.

Năm 2017, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra và xét duyệt quyết toán chi ngân sách; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã công khai quyết toán năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Về thực hiện công khai các nguồn thu đóng góp, các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân:

+ Thực hiện Kế hoạch số 3256/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Để tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn và Đền ơn đáp nghĩa” cùng với quận thực hiện chăm lo cho diện chính sách, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng ngày càng tốt hơn. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận cho phép vận động cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, phòng ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc quận đóng góp ủng hộ 01 ngày lương quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

 + Thực hiện Công văn số 2201/UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận về ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Phòng Lao động – Thương binh và xã hội đã thu tổng số tiền ủng hộ quỹ là 170.342.387 đồng. Trong năm 2017, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa chi cho các hoạt động như: Sửa chữa 02 căn nhà tình nghĩa cho diện chính sách (tổng số tiền 80.000.000 đồng); chi họp mặt 28 con gia đình chính sách, khó khăn hiếu thảo học giỏi nhân dịp ngày 27 tháng 7 năm 2017  (số tiền 28.000.000 đồng). Định kỳ 6 tháng, năm, quỹ đn ơn đáp nghĩa được báo cáo v phòng Nội vụ quận; Phòng lao động – Thương binh và Xã hội đã công khai quyết toán năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017.

1.4. Việc công khai, minh bạch trong mua sắm công.

Trong năm 2017, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có thực hiện mua sắm tài sản gồm: 02 máy in, 01 máy đếm tiền và 01 bộ bàn ghế phòng họp. Tổng giá trị các tài sản đã mua sắm là 32.450.000 đồng. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn hình thức mua sắm mua sắm trực tiếp.

Qua kiểm tra hồ sơ mua sắm, việc mua sắm tài sản Đơn vị thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định và thực hiện đúng theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận về phê duyệt danh mục mua sắm, sữa chữa cho các đơn vị.

1.5. Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của đơn vị.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và đăng ký quy trình ISO các lĩnh vực thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị. Xây dựng và công khai các quy trình, thủ tục hành chính về trực tiếp giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân bằng hình thức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận niêm yết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận.

Về thực hiện bộ thủ tục hành chính đã ban hành cho từng lĩnh vực, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai rà soát, lập và niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị theo quyết định chuẩn hóa của Ủy ban nhân dân thành phố; xây dựng và đăng ký lại và niêm yết 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

1.6. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ.

Công khai việc quy hoạch, thực hiện theo Kế hoạch số 54-KH/QU, ngày 30 tháng 12 năm 2016 về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chi bộ phối hợp đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện theo quy trình, đồng thời báo cáo Ban Tổ chức tổng hợp thẩm định trình Ban thường vụ Quận ủy.

Công khai việc đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức: Lãnh đạo đơn vị triển khai theo các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền bằng hình thức tổ chức họp đánh giá, bỏ phiếu kín, đồng thời Báo cáo kết quả đến Phòng Nội vụ.

1.7. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Trên cơ sở dự toán được giao, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quy chế chi tiêu nội bộ và được công khai trong Hội nghị cán bộ, công chức. Qua đó toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị đã thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã xây dựng. Do vậy việc quyết toán ngân sách đều đúng quy định.

1.8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại đơn vị.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền, địa phương và Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan để nhân dân giám sát cán bộ, công chức chấp hành theo quy định

Đối với việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, các cán bộ, công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chấp hành tốt, có trách nhiệm trong việc thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của công chức. Trong thời gian thực thi nhiệm vụ đều có đeo thẻ đúng quy định; trang phục gọn gàng, lịch sự. Trong năm 2017, đơn vị chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những việc cán bộ, công chức không được làm.

1.9. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.

Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức quán triệt cho cán bộ công chức trong đơn vị nắm vững nội dung và nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để cán bộ, công chức có thể nắm bắt kịp thời chủ trương chung của Nhà nước và an tâm trong quá trình công tác.

Theo Quyết định số 6073/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Đề án (mẫu) vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện, các vị trí việc làm của Lao động – Thương binh và Xã hội không thuộc danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi được quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

1.10. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận triển khai quán triệt cho cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10  tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm báo cáo, tại đơn vị không có trường hợp nhận quà, nộp lại quà tặng.

1.11. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập;

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận triển khai, hướng dẫn xây dựng kế hoạch công khai, tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị. Căn cứ Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về công khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2017.

- Tổng số người phải kê khai trong năm 2017: 06 người, trong đó:

  + Kê khai lần đầu: 06 người

  + Kê khai bổ sung: 06 người

- Tổng số người đã kê khai trong năm 2017: 06 người, trong đó:

  + Kê khai lần đầu: 06 người

  + Kê khai bổ sung: 06 người

- Số người kê khai thuộc diện Quận ủy quản lý: 03 người

- Số người kê khai thuộc diện Thành ủy quản lý: 0 người

- Các bản kê khai tài sản được niêm yết công khai tại đơn vị và được lưu trữ theo từng năm để thuận tiện trong việc tra cứu khi cần đến.

Nhìn chung công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thuận lợi do cán bộ, công chức đều nhận thức đúng và xác định trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân chỉ thực hiện theo mẫu kê khai, chưa tiến hành thực hiện xác minh hoặc yêu cầu giải trình kê khai tài sản, vì trong quá trình thực hiện niêm yết công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân chưa có dư luận hoặc tố cáo nào. Đơn vị có tổ chức họp công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức và niêm yết công khai tại đơn vị. Tuy nhiên khi niêm yết, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận không có lập biên bản niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập.

1.12. Việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

Với việc xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành, chủ động sắp xếp bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc được giao; tập trung chủ yếu vào công tác quản lý lao động doanh nghiệp, cấp phát ngân sách chăm lo vật chất của các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người nghèo..., trong đó quan tâm triển khai ứng dụng tin học trong quản lý tài chính đạt hiệu quả, báo cáo tài chính kịp thời, tiết kiệm nhiều thời gian.

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 107/KH-LĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2017 triển khai công tác cải cách hành chính tại đơn vị; 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị nhằm đảm bảo công tác theo dõi, cập nhật thủ tục hành chính tại đơn vị được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định gắn với công tác đánh giá thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức đơn vị trong việc thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gửi về Ủy ban nhân dân quận theo quy định và báo cáo tại phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo tại Văn bản số 5257/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2017 về triển khai thực hiện phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

Về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thực hiện việc trả lương qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 9 cho 100% cán bộ, công chức và nhân viên hưởng lương từ ngân sách và được sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước Quận 9.

Về tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị:

+ Hiện nay Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện phần mềm IMAS trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và phần mềm quản lý văn bản. Qua sử dụng, các phần mềm điều phát huy được kết quả tốt, giúp báo cáo và cung cấp số liệu kịp thời, chính xác; quản lý công văn khoa học, chặt chẽ hơn.

+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo theo quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về trao đổi thông tin qua mạng Internet và mạng viễn thông. Đến nay, đơn vị đã được cấp 15 hộp thư điện tử (01 hộp thư đơn vị và 14 hộp thư cá nhân), sử dụng thường xuyên 15/15 hộp thư. 

 

1.13. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng.

 

Tính đến thời điểm báo cáo, tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không có đơn thư tố cáo, không có tin báo về hành vi tham nhũng đối với cán bộ, công chức của đơn vị.

 

1.14. Về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện theo Công văn số 1699/UBND ngày 10 ngày tháng 11 năm 2011 và Công văn số 1872/UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận có thực hiện báo cáo định kỳ theo quý, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm theo quy định.

 

1.15. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình phụ trách.

Trong năm 2017, không có trường hợp tham nhũng tiêu cực xảy ra tại đơn vị.

 

2. Công tác tự kiểm tra của đơn vị:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận thường xuyên kiểm tra về việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, nhiệm vụ được giao và đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, … để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở trong quản lý, phòng ngừa tham nhũng. Định kỳ qua các Hội nghị và họp đơn vị hàng tháng đều có nhắc nhở trong cán bộ, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Căn cứ Kế hoạch số 64- KH/QU ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kế hoạch số 92- KH/TU ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chi bộ xây dựng Kế hoạch 04- KH/CB ngày 28 tháng 2 năm 2018 và triển khai thực hiện trong đơn vị; hàng tháng và đột xuất lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu chi ngân sách theo quy định;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, ban hành Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số  273/KH-LĐTB&XH ngày 09 tháng 10 năm 2017 về kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; trợ cấp xã hội trên địa bàn quận 9. Tính đến thời điểm báo cáo, tại đơn vị chưa có trường hợp vi phạm về thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN:

Qua thanh tra cho thấy, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9 đã thể hiện sự quan tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể là:

- Công tác phòng, chống tham nhũng do Trưởng phòng phụ trách; có xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn đối với cán bộ, công chức trong đơn vị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi người.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, tài chính - ngân sách; các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định; việc quản lý sử dụng tài chính - ngân sách thực hiện đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện mua sắm tài sản đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9 quán triệt với cán bộ, công chức trong đơn vị về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai tài sản; thực hiện việc trả lương cho cán bộ, công chức của đơn vị qua tài khoản; chủ động thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh tin học hóa; thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy chế cơ quan; công tác chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố, của ngành và của Ủy ban nhân dân quận.

- Về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Tuy nhiên việc niêm yết bản kê khai Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không có lập biên bản niêm yết là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

IV. KIẾN NGHỊ:

Từ nhận xét, kết luận nêu trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

1. Đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như trong thời gian vừa qua;

- Chú trọng việc thực hiện niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

2. Đối với Chánh Thanh tra Quận:

Theo dõi việc thực hiện sau Kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận./.

file kem theo


Số lượt người xem: 299    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm