SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
4
9
7
4
9
Thông báo 20 Tháng Ba 2018 9:40:00 SA

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai trên địa bàn phường Phước Long A, Quận 9

         Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TT ngày 18/12/2017 của Chánh Thanh tra Quận 9 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai trên địa bàn phường Phước Long A, Quận 9 từ ngày 22/12/2017 đến ngày 01/02/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Phước Long A.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/3/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,
Chánh Thanh tra Quận 9 kết luận thanh tra như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG:
Phường Phước Long A được thành lập từ 01/4/1997 với tổng diện tích tự nhiên là 223,2ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 1,52ha chiếm tỷ lệ 0,64%, diện tích đất phi nông nghiệp là 235,68 ha chiếm tỷ lệ 99,36%. Trong niên độ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là bà Phan Thị Thu Loan; Cán bộ Địa chính-Xây dựng là ông Đinh Công Danh, được phân công quản lý đất đai trên địa bàn phường và Cán bộ Địa chính - Xây dựng là bà Nguyễn Thị Uyên được phân công quản lý kiểm tra các vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:
1. Về thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và việc giải quyết hồ sơ liên thông tại Ủy ban nhân dân phường trong năm 2017:
Quy trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Ủy ban nhân dân phường như sau:
-Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/5/2017 Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông. Người dân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9. Sau khi tiếp nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân phường để kiểm tra xác nhận các nội dung cần thiết và công khai niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Sau đó Ủy ban nhân dân phường chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 để giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.
- Từ ngày 01/6/2017 Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (được xây dựng theo Quyết định 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Người dân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân phường. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban nhân dân phường kiểm tra xác nhận các nội dung cần thiết và công khai niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Sau đó, Ủy ban nhân dân phường chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 để giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.
Trong năm 2017, việc xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân phường được áp dụng theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ tại phường là 05 ngày làm việc; riêng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp nhà) thời gian niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường trong thời hạn 15 ngày.
Về giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân phường như sau:
Số lượng hồ sơ cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ (Nhà)
Số lượng hồ sơ cấp GCN (Đất nông nghiệp)
Số lượng hồ sơ cấp GCN
 (Chuyển mục đích)
 
Tổng hồ sơ giải quyết
Đúng hạn
Trễ hạn
 
Tổng hồ sơ giải quyết
Đúng hạn
Trễ hạn
 
Tổng hồ sơ giải quyết
Đúng hạn
Trễ hạn
Diện tích (m2)
73
73
(100%)
0
(0%)
04
04 (100%)
0
     (0%)
03
03
 (100%)
0
    (0%)
 
522,7
 
Việc mở sổ theo dõi giao nhận và chuyển trả hồ sơ: tại Ủy ban nhân dân phường có mở sổ theo dõi việc giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận giữa Ủy ban nhân dân phường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 theo quy trình ISO tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
2. Về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.
 

2.1. Về kế hoạch sử dụng đất và tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân:

- Đối với việc thực hiện Công văn số 1753/TNMT ngày 12/7/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9 về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 yêu cầu Ủy ban nhân dân phường có văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất, các công trình sử dụng đất trong năm 2018 gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/8/2017 (theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). Sau khi nhận được Công văn số 1753/TNMT, Ủy ban nhân dân phường Phước Long A họp giao ban triển khai đến tổ dân phố để thông báo người dân nếu có nhu cầu thì đăng ký; đồng thời phát thanh trên loa vào các buổi chiều (tin nhanh). Tuy nhiên, người dân không đến đăng ký nhu cầu sử dụng đất. Hàng năm, nếu người dân có nhu cầu muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân Quận 9. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của năm trước, Ủy ban nhân dân phường ước tính diện tích đất sử dụng của người dân trên địa bàn phường vào năm sau (sau đó báo về Phòng Tài nguyên và Môi trường).
- Đối với việc thực hiện Công văn số 3314/UBND-TNMT ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn Quận 9. Ủy ban nhân dân phường Phước Long A đã phối hợp cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn Quận 9 theo quy định pháp luật (theo Điều 43 Luật Đất đai năm 2013).
 

2.2 Việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo quy định tại Điều 208 của Luật Đất đai năm 2013.

Ủy ban nhân dân phường Phước Long A chưa phát hiện trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo quy định tại Điều 208 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn phường Phước Long A.
Hiện nay, có tổng cộng 11 đơn vị kinh doanh vào mục đích kho, bãi đỗ xe, bến bãi để container, văn phòng, nhà xưởng trên địa bàn phường Phước Long A. Tất cả các đơn vị hoạt động đều có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sử dụng đất theo mục đích sử dụng đã được quy định (kèm theo phục lục 01).
 

2.3 Về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp dành cho công ích phường:

Trên địa bàn phường không có quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích. Tổng diện tích đất do Ủy ban nhân dân phường trực tiếp quản lý (đất công) là 7.605,8 m2, trong đó: 2.260,8 m2 là trụ sở Ủy ban nhân dân phường và trụ sở Ban điều hành 06 khu phố; 660,6 m2 là chợ Nam Hòa; 1.348 m2 là Nhà ghi bia ghi danh anh hùng liệt sỹ; 1.500 m2 là Trạm y tế; 100 m2 là Nhà kho chứa tang vật vi phạm; 360 m2 là Ban chỉ huy quân sự phường; 179,4 m2 hiện trạng là đất trống chưa sử dụng và 1.197 m2 các hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc đất công 17 hộ (kèm phụ lục 02), cụ thể:
+ 03 hộ (bà Nguyễn Thị Thanh Nương, ông Phạm Tiến Hưng và ông Thang Hoài Trung) xây dựng nhà không phép sau năm 2003 trên phần đất công do Ủy ban nhân dân phường trực tiếp quản lý và đã có quyết định xử phạt trong lĩnh vực xây dựng. Các trường hợp này thì Ủy ban nhân dân phường Phước Long A có đưa vào danh sách đất công và hàng năm báo cáo cho Ủy ban nhân dân Quận 9.
+ 14 hộ xây dựng nhà trước năm 2003 Ủy ban nhân dân phường Phước Long A không cập nhật báo cáo danh sách đất công hàng năm do Ủy ban nhân dân phường quản lý. Đến ngày 03/01/2017 Ủy ban nhân dân phường có họp thành viên ủy ban báo cáo tình hình sử dụng đất lấn chiếm có nguồn gốc đất công; khi các hộ dân có kiến nghị ban, ngành, đoàn thể Quận 9 xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và ngày 28/12/2017 Ủy ban nhân dân phường Phước Long A có Công văn số 255/UBND báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 9 tình hình quản lý và sử dụng đất của các hộ dân (theo Công văn số 3992/UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 9 yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Phước Long A báo cáo nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của từng trường hợp cụ thể). Ủy ban nhân dân phường Phước Long A chưa có văn bản kiến nghị bổ sung các trường hợp trên vào danh sách đất công do Ủy ban nhân dân phường Phước Long A quản lý.
 

2.4 Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai:

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân phường có 07 hồ sơ tranh chấp đất đai (không có đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai) trong đó, có 03 hồ sơ hòa giải thành và 04 hồ sơ hòa giải không thành. Ủy ban nhân dân phường giải quyết theo đúng quy định pháp luật, thời gian hòa giải theo quy định là 45 ngày, thành phần hòa giải đúng quy định. Đối với những hồ sơ hòa giải không thành Ủy ban nhân dân phường có biên bản hòa giải và hướng dẫn đương sự nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.
III. KẾT LUẬN:
1. Về thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và việc giải quyết hồ sơ liên thông tại Ủy ban nhân dân phường trong năm 2017:
Tất cả các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ủy ban nhân dân phường có niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường đúng theo quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy trình ISO tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và theo quy trình ISO (tạm thời) trong lĩnh vực đất đai ngày 01/6/2017.
 

2. Về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai:

2.1 Về kế hoạch sử dụng đất và tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân:
Ủy ban nhân dân phường Phước Long A đã phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân Quận 9, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9 thực hiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường kịp tiến độ.
2.2 Việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo quy định tại Điều 208 của Luật Đất đai năm 2013.
Các đơn vị kinh doanh vào mục đích kho, bến bãi để container, văn phòng, nhà xưởng trên địa bàn phường Phước Long A sử dụng đất theo mục đích đã thuê.
Để ngăn chặn việc sử dụng đất không đúng mục đích xảy ra, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.
 

2.3 Về quản lý, sử dụng đất do nhà nước trực tiếp quản lý (đất công) trên địa bàn phường: (phục lục 02)

Đối với 03 trường hợp hộ dân chiếm dụng sử dụng đất và xây dựng nhà không phép sau năm 2003 có nguồn gốc đất do nhà nước trực tiếp quản lý, đã có quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân Quận 9. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long A cùng với Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 9 kiểm tra, rà soát và tiếp tục thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 9.
Đối với 14 trường hợp hộ dân chiếm dụng sử dụng đất và xây dựng nhà trước năm 2003 có nguồn gốc đất do nhà nước quản lý. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long A cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9 và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 kiểm tra, rà soát xử lý theo đúng quy định pháp luật.
2.4 Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
          Ủy ban nhân dân phường Phước Long A giải quyết đơn tranh chấp về đất đai đúng quy định pháp luật theo Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 quy định “về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai”.
IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
Từ nhận xét, kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Quận 9 kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 chỉ đạo các đơn vị thực hiện:
1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân phường Phước Long A:
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9 kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với 14 trường hợp hộ dân chiếm dụng sử dụng đất và xây dựng nhà trước năm 2003 có nguồn gốc đất do nhà nước quản lý.
- Phối hợp Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 9 kiểm tra, rà soát và tiếp tục thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 9, xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với 03 trường hợp hộ dân chiếm dụng sử dụng đất và xây dựng nhà không phép sau năm 2003 có nguồn gốc đất do nhà nước trực tiếp quản lý (đã có quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân Quận 9).
- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.
2. Đối với Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường Quận 9:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phước Long A, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với 14 trường hợp hộ dân chiếm dụng sử dụng đất và xây dựng nhà trước năm 2003 có nguồn gốc đất do nhà nước quản lý.
3. Đối với Chánh Thanh tra Quận 9:
Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra./.
 

Số lượt người xem: 51    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm